Tidligere projekter

Læbefisk til eksport

Sammen med erhvervsfiskere over hele Danmark igangsætter vi et fiskeri for at fange læbefisk i tejner til eksport. Fiskeriet er skånsomt og bæredygtigt og er et vigtigt tilskud for de erhvervsfiskere, der mister deres indtægt ved faldende fiskebestande.

 

Opdræt og udsætning af pighvarrer

Vi har fra 2019-2022  udsat over 29.000 pighvarrer i Guldborgsund. Pighvarrerne udsættes til biologisk bekæmpelse af sortmundet kutling – en invasiv art fra Sortehavet, der har bredt sig voldsomt og har medført et fald i fangsterne af fladfisk og rejer i hele området. Pighvarrer er rovfisk, og forsøg udført forud for udsætningen har vist, at de kan sætte store mængder kutlinger til livs og dermed være med til at give den oprindelige bestand af fjordrejer og fladfisk en chance for at komme sig. Tilmed er pighvarren en af de mest værdifulde fiskearter, vi har herhjemme, hvilket vil styrke kystfiskeriet i området. Det forventes, at de udsatte pighvarrer vil blive op mod to kg i løbet af to år.

Kommunikation omkring fiskeripolitik

Vi har arbejdet med kommunikation af Danmarks forslag til den nye fiskeripolitik i EU. Det lykkedes at sætte dagsordenen omkring resultatbaseret forvaltning ved at få omtale i BBC, The Times, Frankfurter Allgemeine, Financial Times, Wall Street Journal og talrige andre medier. Dette har været en afgørende forudsætning for tilslutningen til den resultatbaserede fiskeripolitik som er en stor del af EU’s fiskeripolitik.

Opstart af fiskeri efter konksnegle og forvaltningsplan for konk i Danmark

I samarbejde med Københavns Universitet og Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har Aquamind opstartet et helt nyt fiskeri efterkonksnegle, der sælges til ca. 10 kr/kg og der kan fanges ca. 1 ton om dagen for to personer i et kystfartøj. Fiskeriet er rentabelt og der er tilsyneladende masser af konk. For at sikre bæredygtigheden i fiskeriet er der med samme samarbejdspartnere udført en grundig bestandsvurdering af konksneglen og alt tyder på at vi har en stor og sund bestand af konk i Danmark. 

Opdræt af Fladøsters i Limfjorden

I flere projekter har vi succesfyldt opdrættet fladøsters (Ostrea Edulis) i damme på bl.a. Venø og i Ejsing. I alt har vi i de seneste år opdrættet flere millioner yngel til udsætning og demonstration. Tilmed har vi høstet stor erfaring i automatisering af arbejdet med at opdrætte østers. Blandt andet har vi finjusteret metoder til at opnå maksimal “settling” i dammene og dernæst øget overlevelsen af ynglen og samtidig lette håndteringen.

Sporbarhed i SIF projektet

Vi har arbejdet med at opbygge en organisation til at gennemføre det danske sporbarhedssystem, som omhandler sporbarhed på fisken fra fangst til forbruger. Aquamind arbejder stadig med SIF, og vi forventer at medvirke til at udbrede SIF til andre europæiske lande. Sporbarhed og gennemsigtighed bliver en betydningsfuld fremtidig konkurrence parameter. Det vil give den danske seafood industri en væsentlig fordel hvis SIF systemet bliver udbredt til andre EU lande fordi hovedparten af den danske fisk eksporteres.

Brændstofforbrug

Brændstof er den største driftsudgift i trawlfiskeriet og udgør tillige en stigende andel af omkostningerne. Samtidig er bundkontakten fra slæbende redskaber problematisk i forbindelse med de øgede beskyttelseshensyn, der fastlægges af EU og nationalt.

Aquamind har gennemført en række projekter for at reducere brændstofforbruget og bundkontakten, således at fiskeriet bliver mere rentabelt og mere skånsomt. Vore projekter har påvist brændstofbesparelser på omkring 40 % i der bornholmske torskefiskeri. Samarbejdspartnere i dette projekt var Thyborøn Skibssmedie,Catch-Fish, Nexø Vodbinderi, DTU Aqua, Dansk Teknologisk Institut, Espersen og Bornholms Fiskeriforening. Midlet til at opnå energibesparelsen er dels anvendelse af pelagiske skovle i stedet for bundskovle, dels ændring af redskabets design på en række punkter og endelig anvendelse af nye lette og stærke materialer, som reducerer vandmodstanden.

Vi arbejder med et tilsvarende projekt for konsumfiskeriet i Nordsøen. Dette projekt forventes afsluttet i begyndelsen af 2013, og viser også opmuntrende resultater.

Minimal bundkontakt i trawlfiskeri

Ved at benytte pelagiske skovle i bundtrawlsfiskeriet er det lykkedes at skabe et trawlkoncept, som kraftigt reducerer bundpåvirkningen af bundtrawling. Aquamind er i samarbejde med DTU Aqua ved at undersøge effekten af dette nye fiskeri på Doggerbanke.

Vi forventer at projektet kan bidrage til at bevare tobisfiskeriet i Natura 2000 områder. Det er allerede efter det første år klart, at det er muligt at fiske med redskabet, at det er langt mere rentabelt end det tidligere redskab og at bundkontakten er væsentligt reduceret.

Discard

Aquamind arbejder med løsninger på discard problematikken, herunder hvordan discard mindskes teknisk og hvordan en resultat baseret forvaltning kan være drivkraft for fiskerens eget valg af bæredygtige metoder.

Dette arbejde omfatter bl.a.

    • Kortlægning af discardfraktionens omfang og sammensætning

    • Anvendelse af discardfraktionen (forretningsgørelse)

    • Undtagelser fra forbud mod discard

    • Håndtering af discardfraktionen ombord og i land

    • Ændringer i regelværket, der skaber incitament til mere bæredygtigt fiskeri

Scroll to Top